چگونگی مشارکت شهروندان درفعالیت های شهرداری

برای تحقق هدف مشارکت اجتماعی شهروندان در شهرداری ابتـدا بـه بنیانهـای نظری نیاز داریم و در این زمینه میتوان گفت که باید بر اساس نیازهای مبتنی بـر ارزشـهای جامعه به ایجاد همدلی پرداخت.   

این همدلی باید از طریـق ارتباط هـای جمعـی مناسـب مبدل به همفکری شود. در صورت ایجاد همفکـری مـیتـوان سـازوکار مناسـبی را بـرای همکاری تدارک دید؛ در اینجا نهاد مشارکتی مورد نظر شهرداری است که وظیفـه دارد مشـارکت را تسـهیل نماید اما پیش شرط و ویژگی مشترک نهـاد بایـد غیـر متمرکـز گردانـدن و تمرکز زدایـی ساختار سازمانی شهرداری باشد.   

در بعد مشارکت، شهرداری نیاز به ایجاد ساختار مشارکتی دارد که در آن عموم مردم در فعالیت های شهری که مستقیم یا غیر مسـتقیم بـر زنـدگی آنـان تأثیر دارد از گردآوری اطلاعات و شناخت وضعیت موجود گرفته تا انتخاب راه حل بهینه و اجرا و ارزیابی آن دخالت نمایند.  

در واقع ساختار مشارکت شهروندان در شهرداری بایـد از ابزارهای تحقق اهداف دیگر (معمولاً علائق جزئی، فردی)به مشارکت در فعالیـت اجتماعی به عنوان هدف تبدیل گردد؛ به عبارت دیگر مشارکت شعاری و مشارکت محدود باید به مشارکت واقعی تبدیل شود و این ساختار باید به دنبال ظرفیت سازی در همه اقشار و طبقات جامعه، توانمندسازی آنها و مردم محور بوده و تأکید ویژهای بر نقش مـردم و میـزان مداخله آنها داشته باشد. 

 ساختار باید مشارکت کامل و جامع را شامل شود که شهروندان در همه مراحل تصمیم گیری، اجرا و نظارت، فعالانه حضور یابد و در امـوری کـه مربـوط بـه محله خود آنهاست، مشارکت جویند. البته خود افراد نیز باید از سطح آگاهی هـای عمـومی کافی و حس مسؤولیت اجتماعی و تعلق به جامعه برخـوردار باشـند که ایـن مهـم در فراینـد همدلی و سپس همفکری ایجاد میشود به همین دلیل هر برنامه مشارکتی مؤثر باید شامل یک برنامه آگاهی عمومی مناسب باشد. مردم باید در مورد موضوعی که قـرار اسـت در آن مشارکت داشته باشند پس از همدل شدن، آگاهی کافی داشته باشند.  

شیوه های اطلاع رسانی میتواند به طرق زیر اعمال گردد: خلاصـه دسـتورالعملهـا، نمایشـگاههـا، گـزارش بلنـد،بسته های رسانه ای، کنفرانس خبری، ضمیمه های روزنامه، تبلیغات، معرفـی بـه گـروههـای شهروندی و فنی و … بعد از این مرحله، شهروندان باید نظـرات خـود را بـه شـهرداریهـا برسانند.

در این زمینه تکنیک هایی مانند؛ گروههای مشاور گروه کار، اسـتفاده از اینترنـت وتکنولوژیهای ارتباطی، گروههای متمرکز، تلفن مستقیم، مصاحبه، گردهمایی ها، کارگاه هـا، گپ های دوستانه، برنامه های تلویزیونی، همه پرسی و نظرسنجی میتواند مفیـد واقـع شـود.در گام بعد باید مسیرهایی فراهم گردد تا شهروندان بتوانند در مرحله اجرا حضور یابند، یـا بتوانند بر طرح ها نظارت داشته باشند. 

بازدیـد مسـتمر شـهروندان از برنامـه های شهرداری، انتخاب نمایندگان از هر قسمت شهر برای جلسات عمومی و بحث و تبادل نظر با مسؤولان، بازنگری مراحل سیاستگذاری و انتخاب شـهردار و شـورای شـهر، بـرون سپاری  امور خدماتی، استفاده از مدیران کارآمد و بومی میتواند برای تحقق این موضوع کمک کند.

دکتر مصطفی عباسی-حقوقدان

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://bazbarankhabar.ir/?p=13996

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

پیشنهادی: