آمارگیری نیروی کار ۶۰ درصد خانوارهای گیلانی

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از آمارگیری از ۶۰ درصد خانوارهای نمونه استان در طرح آﻣﺎرﮔﯿﺮی تلفنی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر خبر داد.

به گزارش باز باران خبر و به نقل از ایرنا، وحید طیفوری افزود: ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺸﻮر، اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای از جمله در بخش های اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی اظهار داشت: ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری ﺧﺎﻧﻮارها ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ۷۶ تا ۷۹  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ، در ﺳﺎلﻫﺎی ۸۲ تا  ۸۰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ و در ﺳﺎل ۱۳۸۳ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺟﺮا می‌شد، ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ اما از ﺳﺎل ۱۳۸۴ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪ. 

وی یادآور شد: طبق برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده اجرای طرح نیروی کار در فصل بهار ١٣٩٩ از ابتدای بیستم اردیبهشت ماه به مدت دو هفته از خانوارهای مشمول در فهرست ‌نمونه‌گیری تصادفی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با جمع آوری آمار و اطلاعات آغاز شد.

وی تصریح کرد: به دلیل شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت اصول بهداشتی طبق یک برنامه ملی قرار شد،  اجرای طرح نیروی کار به صورت تماس تلفنی انجام شود.
طیفوری با بیان اینکه برای جمع آوری اطلاعات به صورت تلفنی ۱۲ نفر در دو شیفت صبح و عصر با رعایت کامل پروتکل بهداشتی با سازمان همکاری می کنند، گفت: تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۶۰ درصد از خانوارها آمارگیری شده اند و اطلاعات بخشی دیگر از خانوارها به دلیل عدم دسترسی به شماره تماس خانوارهای نمونه، با مراجعه حضوری دریافت خواهد ‌شد.  
وی خاطرنشان کرد: تعداد  چهار نفر مسئولیت بازبینی اطلاعات دریافتی را بر عهده دارند که با استفاده از سامانه های الکترونیکی بصورت غیرحضوری و دورکاری به بازبینی اطلاعات دریافتی می‌پردازند.
طیفوری تصریح کرد: در این طرح سوالاتی نظیر مشخصات اعضای خانوار، نام و نام خانوادگی، جنس، سن، مهاجرت، وضع سواد، وضع زناشویی، وضع فعالیت افراد مانند شغل، نوع فعالیت محل کار، ساعت کار، وضعیت بیمه، ویژگی شغلی، در جستجوی کاربودن از خانوارها پرسیده می‌شود.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://bazbarankhabar.ir/?p=10016

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

پیشنهادی: